Arşiv | H RSS feed for this section

HİDROKSSİPROLİN, TOTAL

Normal Değer: 1-5 yaş 20-65 mg/gün 6-12 yaş 35-99 mg/gün 13-15 yaş 63-180 mg/gün 16-20 yaş 20-55 mg/gün 21-40 yaş 15-42 mg/gün >40 yaş 16-49 mg/gün Kullanımı: Total kollajen turnover’ını gösterir. Kemik rezorbsiyonu için iyi bir göstergedir. Ayrıca primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Akromegali, hipertiroidizm, Paget hastalığı, rickets, osteomalazi, büyük […]

Devamını oku

HİDROKSİPROGESTERON (17-OH Progesteron)

Normal Değer: Kord 9,00-50,00 ng/ml Prematüre 0,30-5,60 ng/ml 0-7 gün 0,20-2,30 ng/ml 7 gün-5 yaş 0,10-0,90 ng/ml 6-15 yaş 0,10-1,00 ng/ml 16-50 yaş 0,20-1,00 ng/ml >50 yaş 0,20-0,50 ng/ml Hamile 0,20-1,00 ng/ml Menapoz 0,10-0,50 ng/ml Folliküler faz 0,20-1,00 ng/ml Pik 0,20-1,00 ng/ml Luteal faz 0,20-3,00 ng/ml Kullanımı: 11-hidroksilaz veya 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı olan konjenital adrenal […]

Devamını oku

HİDROKSİİNDOLASETİK ASİT (5-HIAA, 5-OH indolasetik asit)

Normal Değer: 10,4-31,2 mmol/gün Kullanımı: Karsinoid tümörlerin tanısında kullanılır. Ayrıca çölyak sprue, whipple hastalığı ve bronş karsinomlarında 5-HIAA düzeyi artarken, depresyon, ince bağırsak rezeksiyonu, PKU ve Hartnup hastalığında ise 5-HIAA düzeyi azalır.

Devamını oku

HİDROKSİBÜTİRAT DEHİDROGENAZ (HBDH, Alfa-hidroksibütirik dehidrogenaz, a-HBD)

Normal Değer: 75-200 U/L Kullanımı: AMI (MI sonrası 72 saatte pik yapar ve 2 hafta yüksek kalır), hemolitik veya megaloblastik anemi, akut hepatoselüler hasar, müsküler distrofi, lösemi, lenfoma, malign melanom, postoperatif dönem ve nefrotik sendromda serum HBDH düzeyi artar.

Devamını oku

HIV p24Ag + IgG COMBI

Normal Değer: Negatif Kullanımı: Akut HIV enfeksiyonu sendromu tanısında kullanılır. Antikor oluşumundan önce antijenemi geliştiğinden şüpheli temastan 3 hafta sonra kullanılabilir. Negatif ve pozitif sonuçlar dikkatlice değerlendirilmelidir. Pozitif sonuçlar, Western blot ve PCR ile doğrulanmalıdır.

Devamını oku

HIV-1 RNA (HIV-1 viral yük)

Kullanımı: Plazmadaki HIV-1 RNA miktarını belirlemek için kullanılan bir testtir. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber prognozun belirlenmesi ve tedavi takibinde kullanılır.

Devamını oku

HIV-1 PROVİRAL DNA

Normal Değer: Negatif Kullanımı: ELISA ve Western Blot gibi serolojik testler HIV’a karşı oluşan antikorları tespitt ettiğinden bu testlerin serokonversiyondan önceki değerleri sınırlıdır. PCR ile HIV-1’in doğrudan tespit edilmesi sağlanır. Yeni doğanlarda ve yüksek riskli hastalarda erken tanı için ve doğrulama amacıyla HIV-1 proviral DNA testi kullanılabilir.

Devamını oku

HSV TİP-1 ANTİKORLARI IgM ve IgG (Herpes Simplex tip I IgM ve IgG)

Kullanımı: Yakın bir süre önce veya geçmişte geçirilmiş HSV tip-1 enfeksiyonuna karşı oluşan antikorları göstermektedir. Sıklıkla gingivostomatit, herpes labialis, keratit, konjonktivit ve veziküler lezyonlara neden olur. Tedavi edilmeyen herpes ensefaliti ve yenidoğan herpes enfeksiyonu %70 fatal seyredebilir. HSV enfeksiyonunda antiviral tedavi önemli olduğundan, erken tanı önemlidir.

Devamını oku